🥲Auto đăng ký và huỷ nền liên quân 1, ( 1k/1 ngày dùng full tốc độ

Trên iphone, tìm app phím tắt Quy trình soạn auto gửi tin nhắn LIÊN QUÂN ngày , Với giá 1k/1 ngày full tốc độ cao trên iphone, ( 30k/1 tháng ) Bước 1 : ấn vào dấu + chọn tạo mục tự động hoá cá nhân Bước 2 : chọn thời gian trong ngày, chọn thời gian là 23h 58 p. đặt lặp lại hàng ngày bước 3 : chọn tiếp, và chọn mục gửi tin nhắn, đặt HUY LQ1 người nhận là 9029 bước 4, Nhấp vào tiếp. và lưu lại

Quy trình setup gửi tin nhắn đăng ký gói Bước 1 : ấn vào dấu + chọn tạo mục tự động hoá cá nhân Bước 2 : chọn thời gian trong ngày, chọn thời gian là 00h 01 p. đặt lặp lại hàng ngày bước 3 : chọn tiếp, và chọn mục gửi tin nhắn, đặt DK LQ1 người nhận là 9029 Chọn thêm 1 mục gửi tin nhắn cùng tự động hoá , đặt tin nhắn là Y LQ1 gửi 9029

bước 4, Nhấp vào tiếp. và lưu lại

Vậy là bạn có full tốc độ cao với gói liên quân, 30k/1 tháng -------------------

Trên android, bước 1 tải app tại đây <-

Bước 2, nhấp vào dấu + , đặt nội dung tin nhắn là HUY LQ1 gửi 9029, Tiêu đề là HUY LQ Bước 3, chọn ngày gửi, và đặt lặp lại hàng ngày, nhập giờ là 23h58 hoặc 23h59p chọn gửi đến 9029

Đăng ký, tương tự như trên nhấp vào dấu + và đặt thời gian là 00 giờ, 01 phút giờ UTC Tin nhắn đặt là DK LQ1 gửi 9029, đặt tiêu đề là DK LQ

Đồng ý gia hạn liên quân, soạn thêm 1 auto sms như đăng ký liên quân, và đặt thời gian là 00h02phút, tin nhắn đặt là Y LQ1 và chọn đầu số 9029, tiêu đề là đồng ý

Last updated